Дигитален Маркетинг

Разработване на Стратегия за Успешно онлайн присъствие

Осигуряване на Висококачествен Трафик към Сайта

Увеличаване на Конверсиите и Задържане на Клиентите

Маркетингови стратегии

Успешните маркетингови кампании започват със задълбочено планиране и изследване, за да се идентифицират ключовите показатели за ефективност и да се гарантира, постигането на зададените цели. Адекватното планиране на маркетинговата стратегия и успешното прилагане на рекламната кампания ще увеличи в пъти ефективността й.

Основни параметри на стратегията:

  • Опознаване на клиента, неговите краткосрочни и дългосрочни бизнес цели
  • Анализ на онлайн представянето на клиента в момента
  • Анализ на конкурентите
  • Определяне на целевата група и анализ на таргета
  • Планиране на рекламни кампании
  • Подбиране на рекламни инструменти и канали
  • Провеждане на рекламните кампании
  • Анализ на постигнатите резултати

 

Ние Осигуряваме Измерими Маркетингови Резултати

ГЕНЕРИРАНЕ НА КОНВЕРСИИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МЕДИИТЕ

БРАНДОВЕ, КОИТО ПРОСПЕРИРАТ

МАРКЕТИНГ, КОЙТО СВЪРЗВА